Inkoop

De inkoopfunctie binnen de HOPPECKE Groep is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het bedrijf wereldwijd door selectie, kwalificatie en verdere ontwikkeling van de best presterende leveranciers.

Inkoopbeleid

De inkoopfunctie binnen de HOPPECKE Groep is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het bedrijf wereldwijd door selectie, kwalificatie en verdere ontwikkeling van de best presterende leveranciers op weg naar een leverancier en systeemleverancier van energieoplossingen met een consistente merkkwaliteit tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Daartoe werkt de inkoopfunctie nauw samen met alle belanghebbenden in de keten van toegevoegde waarde - wereldwijd strategische inkoopverantwoordelijkheid voor alle relevante goederen en diensten, in overeenstemming met onze ondernemingsprincipes en gebaseerd op ethische normen van zakelijk gedrag, milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid (hierna "bedrijfsethiek").

HOPPECKE verwacht van alle leveranciers, in overeenstemming met haar principes van ethisch handelen:

  • de mensenrechten te eerbiedigen en zich ertoe te verbinden deze na te leven
  • elke vorm van dwang- of kinderarbeid afwijzen
  • hun werknemers een werkplek te bieden die vrij is van risico's voor het leven, de ledematen en de gezondheid, discriminatie van welke aard ook, geweld of intimidatie dan ook
  • het recht van werknemers op collectieve onderhandelingen te beschermen en de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te erkennen
  • zich houden aan de geldende milieunormen, energiebesparingsprocessen tijdens de productie toepassen en de uitstoot van broeikasgassen beperken
  • de natuurlijke hulpbronnen zorgvuldig gebruiken en maatregelen nemen om afval tot een minimum te beperken
  • dataprivacywetten naleven
  • voldoen aan de eisen van het mededingingsrecht en elke vorm van corruptie afwijzen, en
  • alle andere wettelijke voorschriften in acht nemen en naleven die op hen van toepassing zijn en in hun respectieve land van toepassing zijn. 

Om te voldoen aan de aankoopvereisten in overeenstemming met de principes van de bedrijfsethiek van de HOPPECKE Groep, beschikken de individuele vestigingen van de HOPPECKE Groep waar aankoopactiviteiten worden uitgevoerd over de overeenkomstige inkooprichtlijnen en -instructies. Zij bepalen de regels, structuren en processen die in acht moeten worden genomen bij de omgang met collega' s, klanten, leveranciers, andere bedrijven en overheden. Het doel is te zorgen voor juridische en controlebestendige processen en het sluiten van contracten, alsook voor een consequente afweging van de hierboven omschreven richtlijnen voor bedrijfsethiek. De inkooprichtlijnen of -instructies vormen de basis voor het opstellen van aanvullende specifieke instructies, checklists en procedures.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de aankoop van grondstoffen uit regio's of bronnen waar de naleving van de ethische eisen door middel van speciale procedures of inspanningen moet worden gewaarborgd. Daarom worden leveranciers van zogenaamde "conflictgrondstoffen" voor alle fabrieken wereldwijd exclusief gekozen door de centrale inkoopafdeling van de HOPPECKE Groep. Conflictgrondstoffen zijn vandaag de dag tin, tantaal, wolfraam en goud uit de Democratische Republiek Congo of haar buurlanden (Angola, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Rwanda, Zuid-Sudan, Tanzania, Oeganda en Zambia). De winning van deze grondstoffen in bovengenoemde landen gaat vaak gepaard met een schending van de fundamentele mensenrechten en de daaruit voortvloeiende inkomsten worden gebruikt om gewapende conflicten te financieren.

Daarom is het noodzakelijk dat de leveranciers voldoende bewijs leveren van de oorsprong van bovengenoemde aan HOPPECKE te leveren grondstoffen. Alleen leveranciers die voldoende bewijs van oorsprong kunnen leveren, kunnen worden erkend voor de levering van deze grondstoffen. HOPPECKE raadt aan om gebruik te maken van het gestandaardiseerde rapportagesjabloon van het Conflictvrije Sourcing Initiative (CFSI). 

HOPPECKE behoudt zich het recht voor om door middel van audits haar leveranciers te beoordelen op naleving van de principes van de bedrijfsethiek van de HOPPECKE Groep. Deze audits kunnen worden uitgevoerd door HOPPECKE, de HOPPECKE cliënt of door een door HOPPECKE of haar opdrachtgever aangewezen derde partij.

Elke schending van de principes van de bedrijfsethiek van de HOPPECKE Groep kan aanleiding geven tot de buitengewone beëindiging van de contractuele relatie met de leverancier. In het geval van kleine inbreuken wordt de leverancier in de gelegenheid gesteld de fout binnen een redelijke termijn te herstellen door passende corrigerende maatregelen te nemen. In gevallen waarin de fout niet binnen een redelijke termijn wordt hersteld en in geval van ernstige inbreuken, behoudt HOPPECKE zich het recht voor om de contractuele relatie met de leverancier onmiddellijk te beëindigen en eventuele schadeclaims in te dienen.