Algemene Voorwaarden

Versie oktober 2018

Hoppecke Batterijen Nederland B.V. wordt in deze voorwaarden aangeduid als “Hoppecke”. De (rechts)persoon aan wie Hoppecke haar diensten verleent of producten verkoopt wordt aangeduid als  ‘Opdrachtgever’.

Artikel 1 –  Diensten

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Hoppecke sluit met haar Opdrachtgever.

2. De inhoud van de diensten die Hoppecke levert worden beschreven in een offerte. Nadat de offerte is geaccepteerd is een overeenkomst tot stand gekomen

3. Als Opdrachtgever producten afneemt van Hoppecke komt een overeenkomst tot stand op het moment van bestelling van die producten. 

Artikel 2 – Tarieven

1. De van toepassing zijnde tarieven staan beschreven in de door Hoppecke verstrekte offerte. De genoemde tarieven zijn exclusief BTW tenzij anders wordt vermeld.

2. Hoppecke heeft het recht jaarlijks per 1 januari haar tarieven te indexeren met een percentage van maximaal 10%.

3. In geval van reparatiewerkzaamheden geeft Hoppecke vooraf een indicatie van de kosten. Indien Opdrachtgever afziet van reparatie, blijft Opdrachtgever de onderzoeks- en transportkosten verschuldigd. 

4. Indien Hoppecke buiten kantoortijden (tussen 8 en 17:00) werkzaamheden moet verrichten wordt een toeslag in rekening gebracht over de arbeidsuren. De toeslag bedraagt: 

- Maandag tot en met vrijdag na 16:30 uur 50%

- Zaterdag 50%

- Zon- en feestdagen 100%

5. De laders en -batterijen van Opdrachtgever dienen vrij toegankelijk te zijn. Indien dit niet het geval is en Hoppecke niet direct kan beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden wordt wachttijd in rekening gebracht tegen het standaard (zoals geoffreerd of overeengekomen) uurtarief.

Artikel 3 – Facturen en betaling

1. Bij Energie Garantie contracten en Onderhoudscontracten geschiedt de facturering maandelijks, voorafgaand aan de volgende contractperiode. 

2. De kosten van meerwerk, reparatie- en/of inspectiewerkzaamheden worden na uitvoering van de werkzaamheden in rekening gebracht.

3. Facturen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum. 

4. Materialen, waaronder begrepen batterijen en laders en alle onderdelen daarvan, waarvoor Hoppecke nog geen betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen blijven eigendom van Hoppecke. Zolang op door Hoppecke geleverde materialen nog een eigendomsvoorbehoud rust is het Opdrachtgever niet toegestaan de betreffende materialen te vervreemden of te bezwaren. Deze mogen slechts worden gebruikt in de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever.

Artikel 4 – Randvoorwaarden

1. Voor het goed kunnen functioneren van batterijen en laders geldt een aantal randvoorwaarden. Indien Opdrachtgever deze niet correct naleeft, geeft Hoppecke geen garantie met betrekking tot de kwaliteit van haar dienstverlening en de werkzaamheid van de door haar geleverde, geïnstalleerde of onderhouden batterijen. Laders en overige materialen. 

2. Alle werkzaamheden die redelijkerwijs voortvloeien uit een onjuist gebruik en het niet voldoen aan de gestelde randvoorwaarden door opdrachtgever worden aanvullend in rekening gebracht tegen het standaard (zoals geoffreerd of overeengekomen) uurtarief en de kosten van te vervangen onderdelen.

3. De in lid 1 bedoelde randvoorwaarden zijn de volgende: 

a. De batterijen en laders dienen te worden gebruikt op gladde betonvloeren, in afgesloten ruimtes en bij een normale bedrijfstemperatuur;

b. Batterijen en laders dienen te zijn geplaats in een stofvrije en voldoende geventileerde ruimte;  

c. Door het in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Artikel 5 – Uitvoering werkzaamheden

1. Opdrachtgever stelt altijd het demiwater ter beschikking dat nodig is voor het bijvullen van de batterijen.

2. Bij Energie Garantie contracten gelden de volgende voorwaarden:

- Schade en/of storingen aan de batterijen en laders die zijn ontstaan door normale slijtage, als gevolg van reparatiewerkzaamheden of door het plaatsen van vervangende apparatuur worden zonder extra kosten verholpen. 

- Bij tussentijdse vervanging van batterijen en/of laders blijft Hoppecke eigenaar van de vervangen apparatuur. 

- Bij het einde van het contract wordt de apparatuur in overleg overgenomen door Opdrachtnemer of retour genomen door Hoppecke. 

3. Reparatiewerkzaamheden worden zoveel mogelijk verricht in de werkplaats van Hoppecke. De te repareren onderdelen of apparatuur dient door Opdrachtgever voor eigen rekening en risico in de originele verpakking of een andere adequate verpakking met daarbij een duidelijke omschrijving van de klacht te worden verzonden aan het adres van Hoppecke.

4. Indien toezending van de apparatuur aan Hoppecke niet mogelijk is   zal Hoppecke haar werkzaamheden op de locatie van Opdrachtgever verrichten de werkzaamheden verrichten. De apparatuur dient goed en veilig bereikbaar te zijn om de noodzakelijke arbeid te verrichten. Indien de apparatuur op een hoogte hoger dan 3,5 meter is geplaatst, dient Opdrachtgever voor deugdelijk klim- en zekeringsmateriaal te zorgen. 

Artikel 6 – Garanties

1. De door Hoppecke geïnstalleerde materialen en geleverde diensten voldoen aan de op het moment van installatie geldende wet- en regelgeving en kwaliteitseisen.

2. Hoppecke garandeert de geschiktheid en deugdelijkheid van de door haar toegepaste materialen en de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. Er geldt geen garantie ten aanzien van door Hoppecke uitgevoerde inspecties en uitgebrachte adviezen. 

3. Er kan alleen een beroep op de in lid 1 genoemde garantie worden gedaan indien gebreken of storingen onverwijld na de eerste vaststelling daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling ervan, schriftelijk/per e-mail aan Hoppecke zijn gemeld.

4. De garantieperiode vangt aan vanaf het moment van feitelijk aflevering of voltooiing van de werkzaamheden en duurt voor:

- Laders: 12 maanden

- Batterijen: 24 maanden volledig en 36 maanden afbouwend (Pro-rata regeling).

- Software: 3 maanden

5. Onder de garantie vallende gebreken worden door Hoppecke verholpen door reparatie of vervanging van gebrekkige onderdelen of het herstel van storingen. Dit gebeurt naar keuze van Hoppecke op haar locatie of bij de Opdrachtgever. De kosten van transport, demontage en montage en reiskosten vallen niet onder de garantie en komen voor rekening van Opdrachtgever.  Opdrachtgever. 

6. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

- Niet door Hoppecke vooraf waarneembare gebreken in door haar geïnstalleerde producten of software;

- Het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

- Gebruik anders dan het normale gebruik;

- Installatie, montage of reparatie door derden of Opdrachtgever zonder voorafgaande instemming van Hoppecke;

- Het opvolgen van specifieke instructies van Opdrachtgever door Hoppecke;

- Overschrijding van het vooraf overeengekomen maximumaantal ladingen;

- Gebreken aan van derden afkomstige onderdelen;

- Het niet naleven van de door Hoppecke gestelde randvoorwaarden. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Hoppecke is jegens opdrachtgever en derden alleen aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van een aan Hoppecke toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de met Opdrachtgever gemaakte afspraken, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden of bestuurders van Hoppecke. Artikel 6 van deze voorwaarden is onverminderd van toepassing.

2. De aansprakelijkheid van Hoppecke beperkt zich tot dat wat onder de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt met inbegrip van het eigen risico. 

Artikel 8 – Einde onderhouds- en Energie Garantie contracten,  

1. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen door Hoppecke en Opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden en steeds tegen het einde van een kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk (waaronder per e-mail te worden gedaan.

2. Als een overeenkomst voor een vooraf bepaalde tijd is aangegaan, is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij het in lid 3 bepaalde van toepassing is. Uiterlijk 2 maanden voor de einddatum van de overeenkomst treden partijen met elkaar in overleg over een verlenging daarvan en de voorwaarden waaronder verlenging zal plaatsvinden. Als partijen dit nalaten wordt de overeenkomst geacht te zijn voortgezet op dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd.

3. Iedere duurovereenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd als:

a. De andere partij ondanks op deugdelijke wijze in gebreke te zijn gesteld en nadat een redelijke termijn van ten minste 14 dagen is gegeven om alsnog na te komen, verwijtbaar te kort schiet in de nakoming van de verplichtingen die uit hoofde van deze overeenkomst op hem rusten;

b. De andere partij in surseance van betaling of in staat van faillissement is komen te verkeren.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

1. Hoppecke verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met inachtneming van de volgens de AGV geldende regels.

2. Persoonsgegevens die Hoppecke van Opdrachtgever ontvangt worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor zij worden verkregen in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst. Daarbij zal het gaan om het opnemen van contact met de door Opdrachtgever aangewezen personen per telefoon of e-mail of het toezenden van documentatie die verband houdt met de uitvoering van onderhavige overeenkomst of de activiteiten van Hoppecke. 

3. Hoppecke zal ten opzichte van derden geheimhouding betrachten ten aanzien van Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens, tenzij die openbaarmaking noodzakelijk is in verband met de uitvoering van onderhavige overeenkomst of een wettelijke plicht. 

4. Op verzoek kan een betrokken natuurlijk persoon wiens persoonsgegevens door Hoppecke zijn verwerkt verzoeken om informatie, inzage, wijziging en/of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens.