Zásady ochrany osobných údajov

Sme radi, že ste navštívili naše webové stránky a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť a naše výrobky.

My, HOPPECKE Batterien Slovakia spol. s r.o. (ďalej len „HOPPECKE“) berieme ochranu vašich osobných údajov a vášho súkromia veľmi vážne a dodržiavame predpisy o ochrane údajov.

Nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov vám poskytnú informácie o tom, ako spoločnosť HOPPECKE spracúva informácie, ktoré sa zhromažďujú počas vašej návštevy našej webovej stránky alebo mimo nej. 

 


Obsah


1) Meno a adresa prevádzkovateľa

HOPPECKE Batterien Slovakia spol. s r.o.
Pod baštou 186
958 04 Partizánske
Tel: 038/ 749 8755
E-mail: hoppecke-sk@hoppecke.com


Základné informácie

Pojem osobné údaje je definovaný v článku 4 ods. 1 európskeho nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Podľa tohto článku ide o všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patrí sem napríklad vaše občianske meno, adresa, telefónne číslo alebo dátum narodenia.

Ak nie je v nasledujúcich odsekoch uvedené inak, pri používaní našich webových stránok sa nezhromažďujú, nespracúvajú ani nepoužívajú žiadne osobné údaje.

 

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Pokiaľ získame váš súhlas na spracúvanie osobných údajov, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov na účely plnenia zmluvy medzi vami a spoločnosťou HOPPECKE slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. To platí aj pre spracúvateľské operácie, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení.

Pokiaľ je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej spoločnosť HOPPECKE podlieha, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracúvanie osobných údajov, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. d) GDPR.

Ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu spoločnosti HOPPECKE alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad prvým uvedeným záujmom, právnym základom pre spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Vymazanie údajov a doba uchovávania

Vaše osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako pominie účel ich uchovávania. Okrem toho sa uchovávanie môže uskutočniť, ak to stanovil európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, zákonoch alebo iných ustanoveniach, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa. Údaje sa tiež zablokujú alebo vymažú, ak uplynie doba uchovávania predpísaná vyššie uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné, aby sa údaje naďalej uchovávali na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy.

 

Spracúvanie údajov na tomto webovom sídle

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery štandardne dočasne ukladajú údaje o pripojení žiadajúceho počítača. Sú to:

 • typ/verzia prehliadača
 • používaný operačný systém
 • URL odkazovateľa (predtým navštívená stránka)
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa skrátená o posledné tri číslice)
 • dátum a čas požiadavky servera

Spoločnosť HOPPECKE nemôže tieto údaje priradiť konkrétnym osobám. Tieto technické prístupové informácie používame výlučne na štatistické vyhodnotenie s cieľom zlepšiť atraktívnosť a použiteľnosť našich webových stránok a v prípade potreby včas identifikovať technické problémy na našich webových stránkach.

 

Kontakt

Máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo šifrovaného kontaktného formulára. Osobné údaje, ktoré nám takto odovzdáte, budeme samozrejme používať výlučne na účel, na ktorý ste nám ich poskytli pri kontaktovaní. Pokiaľ prostredníctvom nášho kontaktného formulára požadujeme údaje, ktoré nie sú potrebné na kontaktovanie, vždy sú označené ako nepovinné. Tieto informácie používame na spresnenie vašej žiadosti a na zlepšenie spracovania vašej žiadosti. Akékoľvek oznámenie týchto informácií je výslovne dobrovoľné a s vaším súhlasom. Pokiaľ ide o informácie o komunikačných kanáloch (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), súhlasíte aj s tým, aby sme vás v prípade potreby kontaktovali prostredníctvom tohto komunikačného kanála s cieľom reagovať na vašu žiadosť.

Tento súhlas môžete samozrejme kedykoľvek v budúcnosti odvolať. Na tento účel nás kontaktujte poštou na vyššie uvedenej adrese (ODKAZ) alebo e-mailom na: hoppecke-sk@hoppecke.com

 

Prenos údajov

Vaše údaje sa zásadne neprenášajú tretím stranám, pokiaľ k tomu nie sme právne zaviazaní alebo pokiaľ prenos údajov nie je nevyhnutný na plnenie zmluvného vzťahu, alebo pokiaľ ste predtým výslovne nesúhlasili s postúpením vašich údajov.
Vaše údaje sa budú zdieľať s našimi pridruženými spoločnosťami len vtedy, ak konajú v súlade s nami alebo v našom mene, aby nám pomohli pri poskytovaní našich služieb.

Spracúvanie vašich osobných údajov poverenými poskytovateľmi služieb sa uskutočňuje v rámci povereného spracúvania podľa článku 28 GDPR. Títo poskytovatelia služieb majú prístup len k takým osobným údajom, ktoré sú potrebné na vykonávanie príslušnej činnosti. Poskytovatelia služieb majú zakázané zverejňovať vaše osobné údaje alebo ich používať na akékoľvek iné účely, najmä na vlastné propagačné účely. Ak externí poskytovatelia služieb môžu inak prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, prijali sme právne, technické a organizačné opatrenia, ako aj pravidelné kontroly, aby sme zabezpečili, že aj oni dodržiavajú platné predpisy o ochrane údajov.

 

Služby webovej analýzyy

Naše webové sídlo používa open source službu webovej analýzy Matomo, ktorá umožňuje analýzu používania webových stránok. Na tento účel sa zhromaždené informácie o používaní (vrátane vašej skrátenej IP adresy) prenášajú na náš server a ukladajú sa na účely analýzy používania. Spoločnosť Matomo neprenáša údaje na servery, ktoré sú mimo našej kontroly. Vaša IP adresa je počas tohto procesu okamžite anonymizovaná, takže vás ako používateľa nemôžeme identifikovať. Zozbierané informácie o vašom používaní tohto webového sídla sa neposkytujú tretím stranám.

Účely spracúvania
Zhromaždené údaje používame na štatistickú analýzu správania používateľov na účely optimalizácie funkčnosti a stability webového sídla a na marketingové účely.

Oprávnené záujmy
Naším záujmom a účelom spracúvania údajov je optimalizácia nášho webového sídla, prispôsobenie obsahu a zlepšenie našej ponuky. Záujmy používateľov sú dostatočne chránené anonymizáciou.

Právny základ
Právnym základom pre používanie Matomo je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) GDPR.

Príjemcovia/kategórie príjemcov
Žiadni

Prenos do tretích krajín
Žiaden

Možnosť vzniesť námietku
Používanie (jednotlivých alebo všetkých) súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Ak nesúhlasíte s ukladaním a analýzou vašich údajov o používaní z vašej návštevy nášho webového sídla, môžete kedykoľvek zabrániť ich zhromažďovaniu spoločnosťou Matomo kliknutím na nižšie uvedený odkaz. Prostredníctvom vášho prehliadača sa potom nastaví odhlásenie z ukladania súborov cookie, čo znamená, že spoločnosť Matomo nezhromažďuje žiadne údaje o relácii. Upozorňujeme: Ak vymažete svoje súbory cookie, vymaže sa aj odhlásenie z ukladania súborov cookie a budete ho musieť nastaviť znova.

 

Súbory cookie

Súbory cookie môžeme používať na vylepšenie našich webových stránok, aby sa vám používali čo najpohodlnejšie, a aj na reklamné účely. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača pri návšteve nášho webového sídla a umožňujú opätovné priradenie vášho prehliadača. Súbory cookie ukladajú informácie, ako je nastavenie jazyka, trvanie vašej návštevy nášho webového sídla alebo záznamy, ktoré ste na nej vykonali. Tým sa zabráni tomu, aby ste pri každom použití museli znovu zadávať všetky požadované údaje. Súbory cookie nám navyše umožňujú rozpoznať vaše preferencie a prispôsobiť naše webové sídlo oblastiam vášho záujmu. Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Ak chcete zabrániť ukladaniu súborov cookie, môžete v nastaveniach prehliadača vybrať možnosť „neprijímať súbory cookie“. Podrobné informácie o tom, ako to funguje, nájdete v návode výrobcu prehliadača. Súbory cookie, ktoré sú už uložené vo vašom počítači, môžete kedykoľvek vymazať. Radi by sme však upozornili, že naše webové stránky môžu byť bez súborov cookie použiteľné len v obmedzenom rozsahu.

 

Služby webovej analýzyy

Naše webové sídlo používa open source službu webovej analýzy Matomo, ktorá umožňuje analýzu používania webových stránok. Na tento účel sa zhromaždené informácie o používaní (vrátane vašej skrátenej IP adresy) prenášajú na náš server a ukladajú sa na účely analýzy používania. Spoločnosť Matomo neprenáša údaje na servery, ktoré sú mimo našej kontroly. Vaša IP adresa je počas tohto procesu okamžite anonymizovaná, takže vás ako používateľa nemôžeme identifikovať. Zozbierané informácie o vašom používaní tohto webového sídla sa neposkytujú tretím stranám.

Okrem toho budete pri prvej návšteve nášho webového sídla informovaní takzvaným bannerom o používaní súborov cookie a môžete sa sami rozhodnúť, s ktorými súbormi cookie chcete súhlasiť. Funkčné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku našich webových stránok, sa vždy používajú aj bez vášho súhlasu.

Súbory cookie prvej strany
Tento typ súborov cookie nastavuje webové sídlo, ktoré používateľ navštevuje. Informácie zo súborov cookie môže čítať iba toto webové sídlo.

Súbory cookie tretích strán
Súbory cookie tretích strán sú nastavené organizáciami, ktoré neprevádzkujú webové stránky, ktoré používateľ navštevuje. Tieto súbory cookie používajú napríklad marketingové spoločnosti.

Súbory cookie relácie
Súbory cookie relácie sú dočasné súbory cookie, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači používateľa až do zatvorenia okna prehliadača, kedy sa súbory cookie relácie vymažú.

Trvalé súbory cookie
Trvalé súbory cookie sa používajú pri opakovaných návštevách a ukladajú sa v prehliadači používateľa na určitý čas (zvyčajne 1 rok alebo dlhšie). Tieto súbory cookie sa po zatvorení prehliadača nevymažú. Tento typ súborov cookie sa používa na opätovné použitie preferencií používateľa, keď sa vráti na stránku.

 

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Na tomto mieste by sme radi upozornili, že v rámci tejto online ponuky môže byť implementovaný obsah tretích strán (vrátane videí z YouTube alebo grafiky z iných webových stránok). Predpokladom používania služieb je, že poskytovatelia tohto obsahu (ďalej len „poskytovatelia tretích strán“) dostanú IP adresu používateľov. Dôvodom je, že bez IP adresy nie je možné odoslať obsah do prehliadača príslušného používateľa a obsah sa následne nezobrazí. Nemáme žiadny vplyv na to, či a v akom rozsahu poskytovatelia tretích strán ukladajú IP adresu. Ak nám to bude oznámené, používatelia budú informovaní.

 

Sociálne médiá

Na našom webovom sídle sú integrované takzvané sociálne záložky (napr. Linkedin). Sociálne záložky sú internetové záložky, ktoré umožňujú používateľom takejto služby zhromažďovať odkazy a novinky. Tie sú na našom webovom sídle vložené len ako odkaz na príslušné služby. Po kliknutí na vloženú grafiku budete presmerovaní na stránku príslušného poskytovateľa, t. j. až potom sa informácie o používateľovi prenesú príslušnému poskytovateľovi. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov pri používaní týchto webových stránok nájdete v príslušných ustanoveniach o ochrane osobných údajov poskytovateľov. Využívame tieto služby:

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko:
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

   

  YouTube

  Na integráciu a zobrazovanie videoobsahu používa naše webové sídlo doplnky od YouTube. Poskytovateľom videoportálu je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

  Po vyvolaní stránky s integrovaným doplnkom YouTube sa vytvorí spojenie so servermi YouTube. To informuje službu YouTube o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

  YouTube môže priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu, ak ste prihlásení do svojho konta YouTube. Predchádzajúcim odhlásením máte možnosť tomu zabrániť. YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Podrobnosti o spracúvaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese:
   https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

   

  Use of ajax.googleapis.com/ jQuery

  Na tejto stránke používame technológie Ajax a jQuery na zvýšenie rýchlosti načítavania nášho webového sídla, aby sme vám poskytli lepší používateľský zážitok. Táto služba sa poskytuje lokálne na našich serveroch a nie z CDN spoločnosti Google, aby sme čo najlepšie chránili vaše údaje.

   

Bezpečnostné upozornenie

Prijímame všetky bezpečnostné opatrenia na uloženie vašich osobných údajov tak, aby neboli prístupné tretím stranám alebo verejnosti. Ak nás chcete kontaktovať e-mailom, radi by sme vás upozornili, že pri tomto spôsobe komunikácie nie je možné úplne zaručiť dôvernosť prenášaných informácií.

Preto vám odporúčame, aby ste nám dôverné informácie posielali len prostredníctvom šifrovaného kontaktného formulára alebo poštou.

 

 

Naše webové sídlo môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú.

Napriek maximálnej opatrnosti pri výbere odkazov na iných poskytovateľov nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za obsah a bezpečnosť údajov na webových stránkach poskytovateľov tretích strán.

 

Vaše práva

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a máte voči prevádzkovateľovi tieto práva:

1 Právo na prístup k údajom

 1. účeloch, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 2. kategóriách dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté osobné údaje, ktoré sa vás týkajú;
 4. predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo, ak o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, o kritériách na určenie trvania uchovávania;
 5. existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. existencii práva podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. akýchkoľvek dostupných informáciách o zdroji údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby;
 8. existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Máte právo požiadať o informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať o informácie o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom.

2. Právo na opravu

Ak sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, nepresné alebo neúplné, máte voči prevádzkovateľovi právo na opravu a/alebo doplnenie. Prevádzkovateľ vykoná opravu bezodkladne.

3. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v týchto prípadoch:

 1. ak napadnete správnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 4. ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a ešte nebolo overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, obmedzené, tieto údaje sa môžu spracúvať, s výnimkou ich uchovávania, len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracúvania obmedzené v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, prevádzkovateľ vás bude informovať pred zrušením obmedzenia.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazať
Prevádzkovateľa môžete požiadať o bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný tieto údaje bezodkladne vymazať, ak nastane jeden z nasledujúcich dôvodov:

 1. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 2. Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie.
 3. Namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
 4. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli spracúvané nezákonne.
 5. Vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 6. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa získavali v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

b) Informácie pre tretie strany

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a podľa článku 17 ods. 1 GDPR je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

c) Výnimky

Právo na vymazanie neexistuje, pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa článku 9 ods. 2 písm. h) a i) a článku 9 ods. 3 GDPR;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, ak je pravdepodobné, že právo uvedené v písmene a) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie účelov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Právo na informovanie

Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania voči prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ je povinný všetkým príjemcom, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, poskytnuté, oznámiť túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo, aby vás prevádzkovateľ informoval o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok zo strany prevádzkovateľa, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že

 1. spracúvanie je založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a
 2. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatňovaní tohto práva máte aj právo dosiahnuť, aby sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, preniesli priamo od jedného prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. To nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

7. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa už na tieto účely nebudú spracúvať. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti máte bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES možnosť uplatniť svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

8. Právo odvolať vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane osobných údajov

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. To neplatí, ak rozhodnutie

 1. je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
 2. je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov, alebo
 3. je založené na vašom výslovnom súhlase.

Tieto rozhodnutia však nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) GDPR a neboli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.

Pokiaľ ide o prípady uvedené v odsekoch (1) a (3), prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov vrátane prinajmenšom práva na zásah osoby zo strany prevádzkovateľa, na vyjadrenie jej stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s GDPR. Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledku sťažnosti vrátane možnosti súdneho prostriedku nápravy podľa článku 78 GDPR.

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Neustály technologický vývoj, zmeny našich služieb alebo právnej situácie a iné dôvody si môžu vyžadovať úpravy našich informácií o ochrane osobných údajov. Všetky zmeny včas oznámime na tejto stránke. Preto vás žiadame, aby ste sa pravidelne informovali o aktuálnej verzii. Tieto zásady zodpovedajú verzii z apríla 2022.